Jazyková škola Trenčín

elokované pracovisko Považská Bystrica
Jesenského 259/6
017 01 Považská Bystrica

0911 / 128 816 

sjspb@sjspb.sk

Informácie o postupových skúškach


Jazykové skúšky:
Základná štátna jazyková skúška (angličtina, nemčina)
úroveň B2
sjspb@sjspb.sk
Všeobecná štátna jazyková skúška (angličtina, nemčina)
úroveň C1-C2
sjspb@sjspb.sk


skúška z anglického jazyka pre pracovné prostredie
Môžete si u nás vyskúšať aj cvičný test na TOEIC certifikát. V prípade záujmu sa prihláste na sjspb@sjspb.sk alebo na 0911/128816
cena cvičného testu je 5,- €, test trvá 2 hodiny
sjspb@sjspb.sk
TOEIC jazykový audit
TOEIC Bridge
TOEIC názory na skúšku

TOEIC akreditácia
skúška z anglického jazyka pre štúdium v zahraničí http://www.sjstrencin.sk/toeic-toefl.php
úrovne A1, A2, B1, B2, C1, C2 hamarova@sjspb.sk
úrovne A2, B1, B2, C1 http://www.sjstrencin.sk/nemecky-certifikat.php?tab=prihl
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt cambridge certifikát logo
       

        Termíny štátnych jazykových skúšok a poplatky:

jesenný termín
základná
anglický jazyk
termín prihlásenia do 16.9.2022
písomná časť 21.10.2022
ústna časť 25.11.2022
všeobecná
anglický jazyk
termín prihlásenia do 16.9.2021
písomná časť 21.10.2022
ústna časť 25.11.2022
jarný  termín

základná
anglický jazyk
termín prihlásenia do 31.3.2023
písomná časť 21.4.2023
ústna časť 19.5.2023
všeobecná
anglický jazyk
termín prihlásenia do 31.3.2023
písomná časť 26.5.2023
ústna časť 23.6.2023
poplatky poslucháči JŠ TN (vrátane elokovaných pracovísk PB, PU)    120,-€ (platí aj pre základnú aj pre všeobecnú ŠJS)
kandidáti, ktorí nie sú poslucháčmi JŠ Trenčín    150,-€ (platí aj pre základnú aj pre všeobecnú ŠJS)

Stiahnite si prihlášku na štátne jazykové skúšky Vyplnenú prihlášku nám pošlite spolu s dokladom o zaplatení na sjspb@sjspb.sk

Bližšie informácie o priebehu a hodnotení štátnej jazykovej skúšky nájdete v skúšobnom poriadku.

Témy na ústne štátne jazykové skúšky:


Nemecký jazyk
Anglický jazyk


Základná štátna jazyková skúška 

Základnou štátnou jazykovou skúškou sa overujú jazykové zručnosti kandidáta a jeho znalosti o základných javoch života v danej jazykovej oblasti. Obsah skúšky je zameraný na bežné životné situácie a na základné otázky kultúrneho, hospodárskeho a politického diania v danej jazykovej oblasti a ich porovnanie so SR. Stupeň osvojenia cudzieho jazyka je cca 2500 slov, čo zodpovedá 525-600 hodinám výučby v kurzoch jazykovej školy. Základná ŠJS pozostáva z 2 častí: písomnej a ústnej. Kandidát, ktorý pri písomnej časti nevyhovel, nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky.  
 

Písomná časť skúšky pozostáva:  

- z náčuvu v rozsahu 2x2 minúty (asi 150 plnovýznamových slov). Pri náčuve examinátor text 2x prehrá alebo prečíta a kandidát dokáže porozumenie textu buď vypracovaním cvičení alebo formou reprodukcie. 
- z práce s cudzojazyčným textom v rozsahu asi 500 slov (cvičenia k textu, odpovede na otázky...) 
- z prekladu do cudzieho jazyka (100 plnovýznamových slov)
- z voľnej témy (výber z 3 tém, rozsah 1,5 strany formátu A4 rukopisného textu).

Pri preklade do cudzieho jazyka a voľnej téme sa môže používať slovník. Na vypracovanie písomnej skúšky sa určuje doba 4 hodiny.

Ústna časť skúšky pozostáva:

- z práce s textom (v rámci prípravy, t.j. 15-20 minút) sa kandidát oboznámi s textom, ktorého časť pri skúške prečíta. Nasleduje voľná reprodukcia textu a diskusia
- z koverzačnej témy (sylaby z anglického a nemeckého jazyka)
- zo znalostí reálií (plynulé rozprávanie o faktografických témach - reálie z anglického a nemeckého jazyka)
- z diskusie o vlastnom čítaní literárnych diel v origináli, ktoré kandidát uvedie na prihláške (3 diela, celkový rozsah cca 300 strán textu) - rozbor jedného z prečítaných diel, ktoré určí skúšajúci. Pod rozborom sa rozumie stručný obsah, charakteristika postáv, prostredia, jazyka, zaradenie autora do príslušného literárneho obdobia, hodnotenie diela, dojmy.
 
Ústna časť skúšky trvá 15-20 minút. Kandidátovi, ktorý neprospel pri ústnej časti skúšky, môže komisia pre štátne jazykové skúšky povoliť opakovanie ústnej časti skúšky v ďalšom skúšobnom období - najneskôr do dvoch rokov.


 Všeobecná štátna jazyková skúška 

Cieľom všeobecnej štátnej jazykovej skúšky je preveriť vedomosti a jazykové zručnosti z cudzieho jazyka, ktoré zodpovedajú jazykovým požiadavkám definovaným v stupni C1 CEF.
Obsah všeobecnej štátnej jazykovej skúšky má podobné zameranie ako pri základnej štátnej jazykovej skúške a zameriava sa aj na základnú problematiku z pracovného odboru kandidáta.
Na všeobecnej štátnej jazykovej skúške má kandidát preukázať hlbšie vedomosti z reálií a literatúry krajín príslušnej jazykovej oblasti a vyššiu mieru osvojenia cudzieho jazyka v rozsahu jazykových prostriedkov a vedomostí, ktoré sú určené stupňom náročnosti pre stredný a vyšší kurz na jazykovej škole a CEF. Druhému stupňu náročnosti všeobecnej štátnej jazykovej skúšky zodpovedá 840 až 980 hodín výučby v kurzoch jazykovej školy.

Písomnou časťou skúšky sa preveruje:
Na vypracovanie písomnej časti skúšky sa určuje čas 4 hodiny. Pri preklade a voľnej téme možno použiť slovník.

Ústnou časťou skúšky sa preveruje:

 
Ústna časť skúšky trvá najdlhšie 30 minút, dĺžka prípravy je 20 až 25 minút.